Missie

De commissie ziet het als haar taak om het karakter van Bosch en Duin te behouden en - waar mogelijk - te versterken. Hierbij staan de landschapskwaliteiten van het villapark en de ecologische waarden van de buurt centraal. Dit doet zij in het bijzonder door:

  • een bijdrage te leveren aan de door provincie en/of gemeente geboden mogelijkheden tot inspraak met betrekking tot planologische kernbeslissingen, streekplannen, (regionale) structuurplannen en bestemmingsplannen;
  • overleg te voeren met ambtenaren, bestuurders en leden van staten resp. gemeenteraad van de provincie Utrecht en de gemeente Zeist over onderwerpen betreffende ruimtelijke ordening;
  • zich op de hoogte te stellen van voorkomende zaken betreffende ruimtelijke ordening in en rond Bosch en Duin, hierover informatie te verstrekken aan het bestuur en de leden van de vereniging en - waar nodig - het bestuur te adviseren procedures te initiëren of te coördineren om de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van Bosch en Duin te beschermen.

Voor meer informatie zie de beleidsnota Ruimtelijke Ordening.

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben over zaken met betrekking tot Ruimtelijke Ordening, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de commissie.