Home  Ruimtelijke ordening  De Wijngaard

De Wijngaard

Moet de laatste 5.300m² van het terrein van De Wijngaard bebouwd worden?

Onlangs heeft Bogor Projectontwikkelaar weer contact met ons opgenomen over het tweede deel van het terrein van de Wijngaard dat door de Accolade Zorgroep (“AZ”) in 2016 in de verkoop is gezet. Zoals bekend had AZ besloten de jongeren met niet-aangeboren hersenletsel, gehuisvest in De Kuip, te verhuizen naar Amersfoort. Hierdoor kwamen De Kuip en het daarbij behorende dagbestedingscentrum Boschlust leeg te staan. Om dit ‘verlies’ op te vangen heeft AZ beide gebouwen, inclusief de onderliggende terreinen, in de verkoop gezet.

Voor het grootste deel van De Kuip is na enig geharrewar een passende oplossing gevonden door overdracht aan Martha Flora, actief op het gebied van huisvesting voor ouderen met dementie. Hierdoor werd een bestemmingswijziging van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ voorkomen en is de locatie een mooi en modern gebouw rijker.

Aangezien Accolade Zorggroep geen oplossing kon vinden voor de leegstand van het gebouw Boschlust werden wij daarna gepolst over de mogelijkheid op dat deel van het terrein, waarbij ook het terrein van de voormalige dierenweide aan de Duinweg werd betrokken, 2 villa’s te plaatsen. Namens de vereniging en omwonenden hebben we kenbaar gemaakt aan de hiervoor noodzakelijke wijziging van de bestemming geen medewerking te kunnen verlenen.

Op 6 juli jl. heeft, op verzoek van de projectontwikkelaar, opnieuw overleg plaatsgehad over het opsplitsen van het terrein in twee kavels van rond 1.700 en 2.000m², waarbij een deel van de grond die zou vrijkomen met de afbraak van Boschlust zal worden gebruikt voor de noodzakelijke uitbreiding van parkeerruimte bij De Wijngaard.

Wij hebben ons standpunt herhaald en laten weten op te treden tegen elke aanvraag van woningbouw op die plek, zij het voor 2 villa’s dan wel voor 1 villa. Op voorhand hebben wij B&W van de gemeente Zeist van ons standpunt en onze motieven over deze kwestie op de hoogte gesteld. De brief is hier te lezen: brief De Wijngaard aan BW _ juli 2020 
Ook hebben wij een brief De Wijngaard aan AZ _ juli 2020 gestuurd aan het bestuur en de Raad van Toezicht van AZ over de gang van zaken, in het bijzonder het feit dat AZ het terrein een jaar geleden aan Bogor Projectontwikkeling blijkt te hebben verkocht. Hierdoor staan wij nu oog in oog met een partij die er vanwege zijn bedrijfsvoering naar streeft deze verkaveling te realiseren voor een maximale opbrengst.