Home  Privacy statement en disclaimer

Privacy statement en disclaimer

Auteursrecht en overige rechten van intellectueel eigendom
De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, databestanden, afbeeldingen en overig materiaal berusten bij de Vereniging Bosch en Duin en omstreken (de “Vereniging”).
Verveelvoudiging (waaronder bewerken) en/of openbaarmaking is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vereniging niet toegestaan.

Privacy statement
De Vereniging hecht groot belang aan de bescherming van de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens van de aanmelders en andere bezoekers van de website. De Vereniging zal de desbetreffende persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming, alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving.

De Vereniging verzamelt persoonsgegevens van een bezoeker van de website wanneer deze persoonsgegevens via de website aan de Vereniging heeft doorgegeven, bijvoorbeeld bij aanmelding als lid of als deelnemer aan een sociëteitsavond, bij het inloggen op de website, of bij een verzoek om informatie of om contact op te nemen. De Vereniging gebruikt deze persoonsgegevens enkel om de aanmelding te verwerken, informatie te verstrekken of contact op te nemen. Door uw persoonsgegevens via de website door te geven, geeft u toestemming aan de Vereniging voor het gebruik hiervan voor deze doeleinden. Op de website is aangegeven welke gegevens de Vereniging nodig heeft om aan uw verzoek te kunnen voldoen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen aan info@verenigingboschenduin.nl. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het gebruik van de gegevens door de Vereniging voor de intrekking van uw toestemming. De Vereniging bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

De aanmelders of andere bezoekers van de website hebben recht op inzage, verbetering, verwijdering, en beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, het recht tegen de verwerking bezwaar te maken, en het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming. Indien de aanmelders of andere bezoekers van de website van een van deze rechten gebruik willen maken, of bij vragen over dit privacy statement, kan contact worden opgenomen via info@verenigingboschenduin.nl. Bij een eventuele klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door de Vereniging verzoeken wij u ook om contact op te nemen via info@verenigingboschenduin.nl. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Disclaimer
De Vereniging spant zich in om de inhoud van deze site zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De Vereniging sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van deze website en/of de informatie of afbeeldingen die via deze website zijn verkregen, daaronder mede begrepen informatie en content van derden en hyperlinks naar sites van derden en de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten.
De Vereniging behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze site, inclusief deze disclaimer, aan te passen.

Cookies
Vereniging Bosch & Duin en omstreken maakt alleen gebruik van:
• Functionele cookies. Deze zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website, zoals inloggen en reageren.
• Analyticscookies. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld, zoals aantallen bezoekers en gebruik van de website.