Missie

De Commissie RO maakt zich sterk voor een groen Bosch en Duin. De kwaliteit van onze leefomgeving wordt namelijk gekenmerkt door wonen in een bos. Zij doet dit vanuit het – in principe met de gemeente gedeelde – standpunt dat Bosch en Duin ‘af’ is. Er kunnen weliswaar woningen of instellingen worden vervangen, maar niet worden toegevoegd. Percelen kunnen opnieuw worden bebouwd, maar niet worden gesplitst. Ook hun bestemming – wonen of zorg – ligt vast.
We treden op tegen de toenemende neiging van nieuwbouwers om hun perceel over de volle breedte te bebouwen, waardoor zij feitelijk in het groen van hun buren komen te wonen. Ook verzetten we ons tegen zorginstellingen en andere ontwikkelaars die bestaande gebouwen willen vervangen door grootschaligere complexen – zeker als die ook nog eens de hoogte in gaan. Op deze wijze proberen we te voorkomen dat het bijzondere karakter van Bosch en Duin teloor gaat, zodat de wijkbewoners er naar tevredenheid kunnen blijven wonen.

Om onze doelstelling te kunnen verwezenlijken staan we in voortdurend overleg met de gemeente Zeist en participeren we in door de gemeente georganiseerd overleg over wijkontwikkeling en omgevings-, verkeers- en woonvisies. Ontwikkelingen die tegen onze doelstelling ingaan, of ze nu het gevolg zijn van gemeentelijke beslissingen of het belang van projectontwikkelaars, proberen we zo veel mogelijk te keren door middel van inspraak en overleg.

De commissie ziet het als haar taak om het karakter van Bosch en Duin te behouden en - waar mogelijk - te versterken. Hierbij staan de landschapskwaliteiten van het villapark en de ecologische waarden van de buurt centraal. Dit doet zij in het bijzonder door:

  • een bijdrage te leveren aan de door provincie en/of gemeente geboden mogelijkheden tot inspraak met betrekking tot planologische kernbeslissingen, streekplannen, (regionale) structuurplannen en bestemmingsplannen;
  • overleg te voeren met ambtenaren, bestuurders en leden van staten resp. gemeenteraad van de provincie Utrecht en de gemeente Zeist over onderwerpen betreffende ruimtelijke ordening;
  • zich op de hoogte te stellen van voorkomende zaken betreffende ruimtelijke ordening in en rond Bosch en Duin, hierover informatie te verstrekken aan het bestuur en de leden van de vereniging en - waar nodig - het bestuur te adviseren procedures te initiëren of te coördineren om de landschappelijke en ecologische kwaliteiten van Bosch en Duin te beschermen.

Voor meer informatie zie de beleidsnota Ruimtelijke Ordening.

Mocht u vragen, opmerkingen of ideeën hebben over zaken met betrekking tot Ruimtelijke Ordening, dan kunt u contact opnemen met een van de leden van de commissie.