Home  Verkeer  Ontwikkelingen Verkeersdruk / Sluipverkeer

Ontwikkelingen Verkeersdruk / Sluipverkeer

Verkeersmetingen

Leden zijn geïnformeerd over diverse verkeersmetingen in 2020, gehouden op initiatief van de Gemeente Zeist, vooral als voorbereiding op het project Nieuwe verbindingen. Het ging onder meer om een kentekenonderzoek met camera's op een 9-tal locaties en kruispunttellingen op een 4-tal kruispunten met de provinciale weg.

Ook is sprake geweest van een Snelheidsinformatiedisplay op de Baarnseweg, ter hoogte van het kruispunt met de Vossenlaan. Deze hing er tijdelijk, op verzoek van omwonenden. Het betreft overigens een roulatiesysteem waarvoor ook andere locaties kunnen worden aangemeld. Omwonenden van een laan of kruispunt die dat zinnig vinden kunnen zich via de Verkeerscommissie of rechtstreeks bij de Gemeente aanmelden.

In de Nieuwsbrief zijn de leden geattendeerd op een bericht van “Natuur en Milieu’ over de mogelijkheid om tijdelijk “Telraamsensoren’ te plaatsen, die vanaf een woning het passende verkeer kunnen tellen.

Snelheden

Bosch en Duin staat te boek als ‘buitengebied’ en daarvoor geldt thans een maximumsnelheid van 60 km. Tot nu toe houdt de Gemeente vast aan haar standpunt dat verlaging van de snelheidsgrens alleen aan de orde kan komen als wij ‘bebouwde kom’ zouden worden. Maar vanuit optiek van onder meer de ruimtelijke ordening is dit voor ons als vereniging geen optie. Bovendien is de koppeling aan het bebouwde kom criterium niet noodzakelijk, volgens ons.

Inmiddels heeft de Gemeente zich bereid verklaard ‘om dit nader te willen onderzoeken en om te bezien of een lagere snelheid in Bosch en Duin past in de mobiliteitsvisie’. Hopelijk snel meer duidelijkheid; volgens ons zijn er mogelijkheden!

Nieuwe Dolderseweg

Omwonenden van de Nieuwe Dolderseweg in Bosch en Duin en Den Dolder hebben zich verenigd in een comité dat zich sterk maakt voor een rustiger verkeersbeeld op deze weg, ook met lagere snelheden. Dit mede met het oog op de te ontwikkelen Politieacademie en de nieuwbouw op het Altrecht terrein. Er is een petitie aangeboden aan de Provincie en de Gemeente. Wij volgen het initiatief met belangstelling maar zijn bij de petitie sec niet betrokken. 

U kunt de petitie lezen door op deze link: https://www.verenigingboschenduin.nl/petitie-verkeershinder-nieuwe-dolderseweg-n238 te klikken.

Verbetering kruispunten

In 2019 heeft de Gemeente een ruwe schets ontwikkeld voor de renovatie van een aantal kruispunten in Bosch en Duin. Uitgangspunt hierbij was dat alle kruisingen bij ons gelijkwaardig moeten worden en als plateau zullen worden uitgevoerd. De veiligheid zal hierdoor worden verbeterd, ook omdat gelijkwaardige kruisingen een dempend effect hebben op de gemiddelde snelheid.

Omdat de Gemeente onvoldoende budget had voor de uitvoering, is in 2020 subsidie aangevraagd en van het Rijk is de toezegging ontvangen dat 50% van de kosten van 12 kruisingen voor rekening van het Rijk zullen worden genomen. Dat is goed nieuws en geeft zicht op daadwerkelijke realisering van het plan. Wel zal nog verdere dekking moeten worden gevonden en Zeist zal de Provincie hiervoor benaderen.

We hebben voorgesteld om nu de ruwe schets voor de kruispunten concreet uit te werken, in samenwerking met de vereniging en bewoners en met speciale aandacht voor zowel de veiligheid als het fietsverkeer. Als het meezit zal in 2022 kunnen worden gestart met de uitvoering.

Verkeersdrempels en sluipverkeer

De verkeerscommissie is al maanden in gesprek met de gemeente over de zeer problematische dorpels op de Dolderseweg. Veel automobilisten vermijden nu deze weg en kiezen een alternatieve route door Bosch en Duin. Dit heeft veel ongewenst sluipverkeer tot gevolg.
De gemeente houdt tot op heden vol dat de dorpels volgens de richtlijnen zijn aangelegd en er niets verkeerd is, behalve het goed leggen van een aantal prefab betonplaten. Inmiddels heeft D66 op ons verzoek vragen gesteld aan het college: Beantwoording raadsvragen D66 Verkeersdrempels Dolderseweg
Wij blijven van mening dat deze steile dorpels echt niet kunnen. Er is uitsluitend stapvoets over de dorpels te rijden en niet met 30km/uur en er is veel schade aan auto’s.
Wij gaan nu in gesprek met wethouder Catsburg.