Home  Nieuws  Petitie verkeershinder Nieuwe Dolderseweg (N238)

Petitie verkeershinder Nieuwe Dolderseweg (N238)

Omwonenden aan de Nieuwe Dolderseweg hebben november jongstleden de hieronder geplaatste  petitie opgesteld die inmiddels is aangeboden aan de gemeente Zeist en de provincie Utrecht.

Hierin wordt onder meer aandacht gevraagd voor de overlast als gevolg van de hogere verkeersintensiteit en het verbeteren van de voetgangersveiligheid op de oversteek vanaf de Hertenlaan richting het centrum van Den Dolder.

Vanuit de provincie is aangegeven dat men in de maand januari overleg met de omwonenden wil.

Petitie verkeershinder Nieuwe Dolderseweg (N238)

Inleiding

De nieuwe Dolderseweg (N238) is een provinciale weg (een gebiedsontsluitingsweg). Deze grenst voor een groot gedeelte aan de parallelweg de Dolderseweg, welke grenst aan de volgende dorpskernen: Bosch en Duin, Huis ter Heide en Den Dolder. Aan beide zijden van de weg bevinden zich woningen en verschillende woonwijken. In Den Dolder zijn er twee nieuwe woonwijken gebouwd, grenzend aan de Nieuwe Dolderseweg, bovendien grenst de oostzijde van de nieuwe Dolderseweg aan een natuurgebied (Park Vliegbasis Soesterberg) en dient men rekening te houden met de stikstof maatregelen. Ook aan de oostzijde ligt het industrieterrein Fornhese, welke de afgelopen jaren fors is uitgebreid.

Er zijn vergevorderde plannen voor de plaatsing van de politieacademie en een nieuw te bouwen wijk (planning van ongeveer 400 huizen) op het terrein van de WA Hoeve. Ook zijn er vergevorderde plannen om de spoorwegovergang in Den Dolder te sluiten voor autoverkeer en een directe toegangsweg van en naar de Nieuwe Dolderseweg te maken.

Al met al zal dit leiden tot een forse toename van het verkeer en voorzien omwonenden een verdere toename in de toekomst.

Klachten van omwonenden:

- Toenemend verkeer over de gehele Nieuwe Dolderseweg, waardoor grotere hinder van verkeerslawaai

- Het toenemend verkeer zal ook leiden tot een grotere stikstof uitstoot

- Er zijn twee industrieterreinen waarvan een zich enorm heeft uitgebreid en waardoor het vrachtverkeer toegenomen is. Opvallend is ook het vele vrachtverkeer over de N238 van en naar de Remia fabriek in Den Dolder

- Wekelijks zware militaire (rups)tanks, die met hoge snelheid over de weg denderen

- Toenemend aantal motoren in groepen, vooral in het weekend, een groot deel van deze motorrijders trekken met veel lawaai op na het stoplicht en bij de rotonde

- Sportauto’s die in groepen en bij evenementen veel lawaai veroorzaken

- De tunnelbak onder het spoor wordt door motoren en race auto’s gebruikt als klankkast. De nieuwe wijken in Den Dolder hebben hier bijzonder veel last van 1

- Er is sterk de indruk dat er in de bestemmingsplannen van nieuwe gebiedsontwikkelingen slecht/onvoldoende aandacht is/wordt gegeven aan geluidsmaatregelen

- Verkeersveiligheid: De oversteek mogelijkheid vanaf de Hertenlaan naar het centrum Den Dolder is voor voetgangers en fietsers onoverzichtelijk en daardoor gevaarlijk. Er wordt frequent gebruik gemaakt van, zeker ook door kinderen. De route Hertenlaan naar Den Dolder via de rotonde is tevens gevaarlijk, de zichtbaarheid is slecht en er is geen voorrangsregeling voor voetgangers en fietsers.

- Zeer gevaarlijke oversteek voor bewoners wijk Den Dolder N/O bij Brandweerkazerne en Boerderijlaantje op de N238. Deze in- en uitritten worden ook gebruikt door Reinaerde, WA hoeve en golfbaan. Tijdens de spits moet een ieder zich tussen hard rijdende auto’s voegen.

Noodzakelijk:

Allereerst zal er een meting van het aantal auto’s en vrachtauto’s, de snelheid en geluid van het verkeer noodzakelijk zijn om de klachten van omwonenden te ondersteunen. Tevens metingen van trillingen van vracht- en militair verkeer. Er is in juni 2020 een fijnstof meting gestart, deze zal moeten worden gecontinueerd. Daarnaast is het meten van stikstof en geluid ook zeer noodzakelijk.

Dringend verzoek:

Omringende bewoners willen graag in overleg met Provincie en gemeente Zeist komen tot oplossingen. Het streven is:

- Verlagen van de verkeerssnelheid naar 60 km, middels o.a. versmallingen

- Bewegwijzering voor het industrieterrein Soest op de A28 komend vanuit Utrecht via Den Dolder aanpassen

- We realiseren ons dat geluidshinder van motoren een landelijk probleem is. echter motoren zijn ook hier vooral in het weekend een probleem. Mogelijk zijn geluidsmetingen en geluidsbeperkende maatregelen en handhaving hierop de oplossing

- Het toepassen van geluidsbeperkende maatregelen ter plaatse van de tunnelbak onder de spoorlijn om geluidseffecten van deze klankkast te verminderen

- Onderzoek en/of gesprek met Korps Mariniers Maartensdijk over terugdringen van rupsvoertuigen over de Nieuwe Dolderseweg. En/of handhaving van maximale snelheid van deze voertuigen 2

- Verkeersveiligheid: Verbeteren van de oversteek mogelijkheid voor voetgangers en fietsers van en naar Hertenlaan - Centrum Den Dolder. Aanpassen van voorrangsregeling bij de rotonde t.g.v. fietsers en voetgangers.

November 2020, Commissie verkeershinder, bewoners Dolderseweg/ Nieuwe Dolderseweg, Hertenlaan en wijk Duivenhorst.