Home  Verkeer  Overleg met Gemeente

Overleg met Gemeente

Op 26 februari 2021 hebben de Verkeerscommissie en de afdeling Verkeer van de Gemeente Zeist constructief overlegd over een aantal actuele onderwerpen, waaronder :

a. Verbetering van kruispunten in Bosch en Duin
Zoals eerder vermeld heeft de Gemeente in 2019 een ruwe schets gemaakt voor de renovatie van een aantal kruispunten in Bosch en Duin. Uitgangspunt van het plan is dat alle kruisingen bij ons gelijkwaardig zullen worden en als plateau worden uitgevoerd. De veiligheid zal hierdoor worden verbeterd.
Omdat de Gemeente onvoldoende budget had voor de uitvoering, is subsidie aangevraagd bij het Rijk en er is recent toegezegd dat het Rijk 50 % van de kosten van 12 kruisingen voor zijn rekening zal nemen. Dat is goed nieuws en geeft zicht op daadwerkelijke realisering van het plan. Wel zal nog verdere dekking moeten worden gevonden en Zeist zal de Provincie hiervoor benaderen. Naar verwachting zal er in het vierde kwartaal van dit jaar duidelijkheid komen.
We hebben voorgesteld om nu de ruwe schets voor de kruispunten concreet uit te werken, in samenwerking met de Vereniging en bewoners en met speciale aandacht voor veiligheid en het fietsverkeer. Als het meezit zal in 2022 kunnen worden gestart met de uitvoering.

b. Bermkwaliteit
Recent heeft de Gemeente een onderzoek laten uitvoeren naar de technische en onderhoudskwaliteit van de bermen. In de komende editie van ons Magazine, die binnenkort verschijnt, is hierover meer te lezen.
Met de Gemeente is afgesproken dat we gezamenlijk een enquête zullen organiseren, waarin we de inwoners van Bosch en Duin hun mening zullen vragen over relevante zaken die met het beheer van de bermen samenhangen, zoals parkeren en voetgangersveiligheid 

c. Mobiliteitsplan
Voor heel Zeist wordt momenteel een Mobiliteitsvisie ontwikkeld. Hierin zal op hoofdlijnen worden vastgesteld hoe het verkeersbeleid eruit moet zien. De Gemeenteraad zal naar verwachting dit voorjaar nog om een akkoord worden gevraagd.
Aansluitend daarop zal per wijk of gebied een Mobiliteitsplan worden ontwikkeld. Ook voor Bosch en Duin komt er een Mobiliteitsplan, waarvoor de Gemeente in samenwerking met onze Vereniging een participatietraject wil opstarten.

d. Nieuwe verbindingen
Al eerder is melding gedaan van het project 'Nieuwe Verbindingen', bedoeld om de verkeerscirculatie in Den Dolder aan te passen aan de komende afsluiting van de spoorwegovergang Den Dolder voor het autoverkeer (raadsbesluit Zeist 2019).
Informatie over Nieuwe Verbindingen kunt u vinden op: https://www.zeist.nl/nieuwe-verbindingen-den-dolder.

Inmiddels zijn drie Klankbordgroepen opgericht te weten:
i. Voor een betere aansluiting van de Pleineslaan op de provinciale weg 238 (Nieuwe Dolderseweg)
ii. Voor een nieuwe autoroute vanaf Den Dolder Centrum naar de N238
iii. Voor het verbeteren van de verkeerscirculatie in Den Dolder Centrum

Onze Vereniging participeert inmiddels in de tweede en derde Klankbordgroep en wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen!