Home  Verkeer  Ontwikkelingen Omgevingskwaliteit

Ontwikkelingen Omgevingskwaliteit

Vanaf 22 mei 2023 start de gemeente met de herinrichting van de bermen op de Vossenlaan: zie Brief gemeente over herinrichting bermen op de Vossenlaan d.d. 2 mei 2023

Bermkwaliteit

Als vereniging hebben we de laatste jaren nogal wat klachten ontvangen die samenhingen met de kwaliteit van onze bermen.
Het gaat daarbij om bijvoorbeeld:
• Plassen in de bermen en op de aangrenzende bestrating;
• Onkruidvorming, slechte begroeiing;
• De slechte bruikbaarheid van bermen voor voetgangers;
• Belemmeringen van het zicht voor het verkeer door overdadige begroeiing.

Wij hebben hierover vanaf 2019 frequent met de Gemeente gesproken en in 2020 is besloten tot een extern onderzoek naar de technische- en onderhoudskwaliteit van onze bermen in Bosch en ook een deel van de bermen in Huis ter Heide. Met de resultaten van deze door de Gemeente geregelde en onafhankelijke quick scan willen wij graag het gesprek aangaan over kansen en knelpunten in onze directe leefomgeving.

Hieronder een beknopt overzicht van de opzet van het onderzoek en de belangrijkste resultaten.

Opzet van het onderzoek

Voor het objectief in beeld brengen van de huidige kwaliteit van de bermen zijn 52 meetlocaties willekeurig gekozen. 

Op de meetlocaties zijn 15 aspecten onderzocht, zoals de aanwezigheid van onkruid, de wortelopdruk, de kolken, aanwezigheid van zwerfafval en de technische staat van de verkeersborden en dergelijke.
Op elke meetlocatie is aan de hand van een scorecard de feitelijke kwaliteit zo objectief mogelijk beoordeeld. Aan de hand van prestatie-eisen is uiteindelijk over elk aspect een oordeel gegeven.
Het uitgangspunt was dat minimaal kwaliteitsniveau B aangetroffen moet worden, met in beperkte mate positieve uitschieters (A+ en A) en negatieve scores (C en D).

Globale uitkomsten van het onderzoek

Over het geheel genomen verschilt de kwaliteit van de beoordeelde elementen onderling nogal sterk.
Dit zorgt voor een onrustig beeld in de openbare ruimte, aldus het onderzoeksbureau.
Het valt op dat op onderhoudskwaliteit overwegend hoger scoort dan de technische kwaliteit.
Hierbij geldt dat als de technische staat minder wordt er vaker en intensiever onderhoud moet worden verricht. Een lage score op de technische kwaliteit betekent vaak groot-
of vervangingsonderhoud, en dus hogere kosten. En een toenemend risico op onveilige situaties en mogelijk ook aansprakelijkheidsstellingen.
Een lagere score op de onderhoudskwaliteit is eenvoudiger op te lossen door bijvoorbeeld een extra onderhoudsronde.
Wat de technische kwaliteit betreft, geldt dat de staat van de verkeersborden meestal goed is, maar dat de overige elementen vaak een C of D scoren.
De parkeeroverlast in bermen valt in negatieve zin op.
Ook wortelopdruk en technische staat van de elementenverharding scoren een hoog percentage D-kwaliteit.
De technische staat van de asfaltverharding en hoogteligging van de kolken scoren overwegend B-kwaliteit, maar kennen wel een te hoog percentage incidenten.
De onderhoudskwaliteit scoorde overwegend een A.
De onderzoekers concluderen dat door juist meer aandacht te besteden aan incidenten een rustiger onderhoudsbeeld zal ontstaan. Relatief veel incidenten bij
‘belemmering inlaat kolken’ en ‘onkruid in sierplantsoen’.
De incidenten op de kolken heeft voornamelijk te maken met het feit dat de kolken in de grasstroken liggen. De incidenten op onkruid in beplanting hebben vooral betrekking op de hoogte van het onkruid.

Enkele andere bevindingen
• De technische staat van de openbare verlichting is een issue; veel masten hebben oude armaturen.
• Op veel plekken in de berm/grasstroken zijn door bewoners paaltjes, stenen, e.d.
aangebracht om parkeren te voorkomen. Op veel plekken waar dat niet is gedaan worden de bermen/grasstroken door geparkeerde auto’s kaal gereden.
• Gewaarschuwd wordt voor beplanting bij met name kruispunten, die het vrije zicht voor
weggebruikers belemmeren en daardoor voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

Het vervolg
Ook de Gemeente wil de bewoners betrekken bij het overleg over te nemen maatregelen.
Duidelijk is al wel dat het onderwerp ‘parkeren in de berm’ een issue is, ook omdat door het parkeren verdichting van de bermen ontstaat, met als gevolg plasvorming , onkruidgroei en dergelijke. We zullen hiervoor een oplossing moeten vinden.
Een ander belangrijk onderwerp is de voetganger veiligheid; nu wordt de voetganger feitelijk nog te vaak gedwongen om op het wegdek te lopen en dat is veel te gevaarlijk.
Het plan is om als eerste stap via een beknopte enquête de mening van de bewoners te peilen.
Wordt vervolgd!
Mocht u bijvoorbeeld ervaren dat er bij regenachtig weer water op de weg blijft staan en dit loopt niet goed weg dan kunt u hiervoor het beste een melding bij de Gemeente maken. Ga hiervoor naar de ‘Melding openbare ruimte en overlast’ pagina op de website https://www.zeist.nl/melding-openbare-ruimte-en-overlast

Grind en overhangend groen op fietspaden en wegen

Op de vrijliggende fietspaden aan de Mesdaglaan, Duinweg en Biltseweg ligt vaak grind afkomstig van de oprijlanen van de aan die wegen liggende huizen.
Ook hangen regelmatig takken of uitgroei van struiken uit aanliggende tuinen over die fietspaden. Het gevolg hiervan is dat fietsers daar naar links uitwijken. Dat kan gevaarlijk zijn als die uitwijkende fietsers op dat moment ingehaald worden door snellere fietsers, die zij niet horen aankomen.
Dit hebben wij al enige keren aangekaart bij de gemeente, die zegt daar weinig aan te kunnen doen, omdat met name die uitgroei is van bomen en struiken van particulieren en niet van die van de gemeente.
Vorig jaar heeft op aandringen en in aanwezigheid van één der leden van de verkeerscommissie de wijkmanager, de heer Isik, op de aangegeven punten, en bij de Hoefslag, waar op de aan het parkeerterrein grenzende wegen vaak grind ligt, de verantwoordelijken aangesproken over de overlast op de openbare wegen.
Een aantal van hen was zich dat niet bewust, maar zegde toe te snoeien.
Overigens belemmeren de doorgegroeide takken ook nog wel eens het zicht op verkeersborden.
Het zou goed zijn als de bovenbedoelde aanwonenden zelf het initiatief nemen om te (laten) snoeien- de uitgroei gaat namelijk onverminderd door- en regelmatig het grind van het fietspad te vegen, dan wel te voorkomen dat het erop terechtkomt.

Bomenbeheersplan

In december 2020 is in ons buurtschap een fors aantal bomen gekapt. De Gemeente geeft aan dat de betreffende bomen vanuit haar zorgplicht zijn gekapt, omdat ze ziek of dood waren of omdat ze een gevaar voor de omgeving vormden. Afgesproken is dat wij voortaan vooraf over een kap zullen worden geïnformeerd, tenzij het een hele acute situatie betreft, die onmiddellijke actie vergt.
De Gemeente hanteert in grote lijnen onderstaand herplantingsbeleid.
• Er wordt gehandeld conform het Boombeheersplan uit 2016
• De Gemeente is op basis van structuurkenmerken ingedeeld in ‘gebieden’, een van de gebieden is Bosch en Duin. Er zijn tevens ‘vervangingsregimes ’ontwikkeld; elk gebied heeft een regime.
• Algemeen uitgangspunt bij de vervanging is dat gekapte bomen in het algemeen niet of niet direct worden teruggeplant tot een bepaalde ondergrens van het aantal bomen in het betreffende gebied is bereikt. De hoogte van de ondergrens hangt af van het structuurkenmerk.
• Globaal gesteld geldt een van deze opties bij het bereiken van de ondergrens:
o De bomen binnen een gebied - dus bijvoorbeeld een straat of een laan – worden in één keer worden vervangen. Dan wordt het dus een totale herinrichting van een laan of straat.
o Of de bomen worden weer aangevuld tot die ondergrens is bereikt.