Home  Milieu  Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie

Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie

Brede_Milieuvisie_Zeist_vastgesteld_4_oktober_2016'Samen het milieu in Zeist verbeteren'
Dat is de ondertitel van het Uitvoeringsplan Brede Milieuvisie van onze gemeente dat op 28 maart jl. is vastgesteld. Het plan presenteert de manier waarop Gemeente Zeist de Brede Milieuvisie wil uitvoeren. Het mag gerust een zeer ambitieus plan genoemd worden omdat het gaat om bovenwettelijke plannen en ambities die dus alleen succes kunnen hebben als burgers en bedrijven op vrijwillige basis de later uitgewerkte plannen en acties volgen. Reken niet op grote subsidiebedragen, het moet uit het eigen gedrag en mogelijk eigen investeringen komen.

De 4 pijlers onder het uitvoeringsplan
Het Uitvoeringsplan bestaat uit vier pijlers, die deels onderling verweven zijn en elkaar versterken:

  1. Klimaat en energie: “we gaan op weg naar een klimaatneutraal Zeist in 2030”
  2. Circulaire economie: “we handelen vanuit kringlopen en hergebruik, delen en gebruiken in plaats van bezit”
  3. Levend netwerk van natuur, landschap en cultuurhistorie: “we zorgen voor een groen dooraderd Zeist”
  4. Gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven: “we zetten ons in voor een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening”

Het is een goede zaak dat de gemeente in samenwerking met een groot aantal enthousiaste en gemotiveerde bewoners het initiatief heeft genomen om ook in de eigen woonomgeving aan de slag te gaan om een bijdrage te leveren aan de oplossing van een van de grootste problemen van onze tijd en die van onze kinderen en kleinkinderen.