Home  Milieu  Pijler 4: Een gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven

Pijler 4: Een gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven

In Pijler 4 focussen we op het gezond houden van onze leefomgeving en ondernemen we actie om het hoofd te bieden aan de waterverspilling en luchtvervuiling waar we met z’n allen wereldwijd last van hebben. Het terugdringen van automobiliteit en houtstook zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast.

Zie ook:

In Pijler 4 focussen we op het gezond houden van onze leefomgeving en ondernemen we actie om het hoofd te bieden aan de waterverspilling en luchtvervuiling waar we met z’n allen wereldwijd last van hebben. Het terugdringen van automobiliteit en houtstook zorgt voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast.

We zijn allemaal – inwoners, bedrijven en overheid – verantwoordelijk voor een gezonde groene leefomgeving met een hoge milieukwaliteit. We leven in balans met onze omgeving. Groen zien we als kernwaarde.” Gezondheid en kwaliteit van leven draait om de kralen: groen (natuur en biodiversiteit), water, bodem en ondergrond, externe veiligheid, luchtkwaliteit en geluidshinder (mobiliteitskeuzes).
Doelen op deze vlakken zijn (op korte termijn) minder zichtbaar en voelbaar, maar zijn (op de lange duur) van groot belang voor onze gezondheid en ons welbevinden.
Eén van de dilemma’s is dat gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen ten koste kunnen gaan van milieu- en leefomgevingskwaliteit (bijvoorbeeld meer verkeersbewegingen en daardoor afnemende luchtkwaliteit en meer geluidshinder). Door het gesprek hierover aan te gaan, zijn trouwens vaak wel (deel)oplossingen mogelijk.

Op gebied van een gezonde leefomgeving en kwaliteit van leven hebben we het volgende toekomstbeeld:

 • In Zeist kun je gezond en aangenaam leven. We willen een zó prettige woonomgeving, dat we elke dag het gevoel hebben op vakantie te zijn in Zeist;
 • Zeist heeft een prachtige groene omgeving. In het centrum en wijken en buurten willen we een minder nadrukkelijke aanwezigheid van de auto, met een goede luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast;
 • Mensen wonen waar ze werken en werken waar ze wonen. Het is in Zeist een feest om op de fiets te stappen;
 • Een goede bodem- en waterkwaliteit en het vóórkomen van milieu-onveilige situaties zijn vanzelfsprekend;
 • Overlast van de A28 is minimaal door bij voorkeur een overkapping ter hoogte van Vollenhove, met volop benutting van de constructie voor energieopwekking en invulling met ruimtelijke functies.

Er zijn genoeg kansen om deze droom werkelijkheid te laten worden:

 • De nieuwe Omgevingswet (2018) streeft naar een integratie van Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu. De gemeente krijgt hierin meer ruimte om op basis van eigen beleid ambities te formuleren: ook voor de leefomgevings- en milieukwaliteit. De indeling in gebiedstypen op basis van Milieukwaliteitsprofielen, zoals in het Milieubeleidsplan 2008 – 2011 is toegepast, biedt hiervoor goede aanknopingspunten;
 • De participatiesamenleving, die zich nog volop aan het ontwikkelen is, biedt volop kansen door het sluiten van coalities en samenwerkingsverbanden om tot een meer duurzame en gezonde leefstijl te komen. Zo wordt de expertise die in de samenleving aanwezig is volop benut;
 • De ligging in de stedelijke agglomeratie biedt volop mogelijkheden voor ondernemende boeren om tot directe (biologische) teelt voor de markt over te gaan. Directe vermarkting is gunstig voor het inkomen, vermindert de voedselkilometers en kan daarnaast een bijdrage leveren aan een meer gezonde voedingsstijl. Boeren dragen zo ook nog bij aan een vitaal platteland, waar het ook voor “stedelingen” goed toeven is. Aandachtspunt is de draagkracht van en de inpassing in het landschap;
 • Door fietsen hoog op de agenda te zetten en tot een vanzelfsprekende keuze te maken, worden mensen verleid tot fietsen. Goede (stallings)voorzieningen, mooie groene routes, efficiënte verbindingen en dergelijke leiden daarbij tot meer fietsgebruik;
 • Een omslag van autodenken en -doen naar fietsen, OV en autodelen, volgens de Ladder van Verdaas, kan aanzienlijk schelen qua luchtverontreiniging en geluid. Hiervoor is een ketenbenadering van de vervoersvraag nodig.

Wij zetten ons in voor een goede lucht- en waterkwaliteit, minder geluidshinder en een duurzame voedselvoorziening.

Concrete plannen uit het Uitvoeringsplan, inmiddels aangevuld met nieuwe initiatieven:

Doelstellingen
In 2020 is 30% van het verhard oppervlak niet aangesloten op riolering, in 2030 is 50% afgekoppeld
Zeist borgt goede milieukwaliteiten in 2030 in Omgevingsvisie en Omgevingsplan
Naar 2030 toe worden duurzame vormen van vervoer gestimuleerd

Maatregelen en projecten

 • Informeren over de luchtkwaliteit en effect van zelf meten onderzoeken
 • Gebruik (elektrische) fiets en elektrische auto stimuleren: faciliteren openbare laadplaatsen en gem. wagenpark in 2030 100% elektrisch
 • Lespakketten waterkwaliteit en waterverspilling
 • Zeist Zonder Zwerfafval
 • Aanpak geluidsisolatie
 • Overige projecten (uit sessies eind 2015, begin 2016)
 • verkeerslichten afstellen zodat fietsverkeer voorrang heeft (bv N225). Er loopt in Utrecht momenteel een proef. Knelpunt is bv Steynlaan-Antonlaan