Home  Nieuws  Verslag politiek café op 21 februari 2018

Verslag politiek café op 21 februari 2018

politiek café 2In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018 werd - voor de derde keer op rij - op 21 februari jl. het Politiek Café georganiseerd door de Vereniging Bosch en Duin en Omstreken. Met uitzondering van de SP, vertegenwoordigd door Pieter Wout Duquesnoy, en NDZ waarvan Carlo Fiscalini de zieke Koos van Gemeren verving, waren alle lijstrekkers van de fracties in de gemeenteraad van de partij: Sander Jansen (VVD), Josien van Breda (D66), Marcel Fluitman (CDA), Roy Luca (Seyst.Nu), Ronald Camstra (Groen links), Karst Schuring (PvdA) en Wouter Catsburg (CU/SGP).
De avond werd vakkundig geleid door Job Boot, o.a. journalist, programmamaker, redacteur/nieuwslezer, presentator, media/presentatie-trainer en veelgevraagd dagvoorzitter/discussieleider tijdens congressen en symposia.
De discussie werd gevoerd aan de hand van een aantal thema’s met stellingen, waarop ook vanuit de zaal kon worden gereageerd.

Bouwen in Zeist / Bosch en Duin
Het was duidelijk te merken dat praktisch alle deelnemers aan het debat goed op de hoogte waren van de bezorgdheid van de bewoners op dit punt voor wat betreft hun buurt. De reacties waren, niet verwonderlijk, dan ook overwegend geruststellend.
Zo willen de meeste politici B&D groen houden of wijzen sociale woningbouw in B&D af (CDA, SN, GL, CU/SGP, NDZ). Woningbouw wordt, behalve door GL, NDZ en SN, echter niet categorisch afgewezen, waarbij wordt benadrukt dat dit alleen kan met inspraak van de bewoners en hierbij rekening moet worden gehouden met de cultuurhistorie (VVD, PvdA, D66) en dat het om maatwerk gaat (volgens het CDA bijvoorbeeld voor zogeheten kangoeroewoningen of uitbreiding van woningen voor ouderen op bestaand perceel). Desgevraagd liet D66 wel weten dat B&D zou moeten inschikken en voor deze categorie appartementenbouw mogelijk is.

politiek caféDoor diverse partijen (VVD, CDA, GL) werd nadrukkelijk gewezen op de aanstaande mogelijkheden om van het gebied Dijnselburg, dat de gemeente voor woningbouw in aanmerking laat komen, in ieder geval de camping te bestemmen voor sociale resp. betaalbare (€ 200.000 – 250.000) woningen, met behoud van het Bisdomterrein.
Ook het Walaardt Sacré kamp, dat in de toekomst mogelijk door defensie zal worden afgestoten, komt volgens CDA, VVD en PvdA voor woningbouw in aanmerking. Hierbij wordt gewezen op de actieve rol van de vereniging, waarmee de gemeente in een aantal gevallen goede afspraken heeft kunnen maken, en op de toekomstige Omgevingswet waarin bewoners meer zeggenschap krijgen in de inrichting van hun buurt (op de vraag of een van de lijsttrekkers op de hoogte was van het bestaan van de door B&D voorgestelde invulling van het terrein bleef het antwoord uit).
Alleen de SP blijft bij zijn voorheen ingenomen standpunt: vóór sociale woningbouw, ook in B&D.

Wat als er door de gemeente al plannen met bewoners zijn gemaakt, zo wordt gevraagd vanuit de zaal, deze zouden dan toch ook leidend moeten zijn? Dan zou bijv. de Woonvisie toch niet op het laatste moment door de gemeenteraad alsnog van toepassing mogen worden verklaard, zoals bij het plan Altrecht? Er volgt een wat warrige discussie waarin wordt opgemerkt dat bij dit plan duidelijke kaders zijn gesteld maar de raad uiteindelijk een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Naar aanleiding van een opmerking uit de zaal verplaatste de discussie zich naar het (te verwachten) vertrek uit Zeist van meerdere grote werkgevers en het effect daarvan op de werkgelegenheid. Gewezen wordt op de mogelijkheden om samen te werken met het Utrechts Science Park. Voor de combinatie woon/werk in B&D zou glasvezel een oplossing bieden. GL wijst erop, hoewel voor de banen in Zeist nu nog een beroep moet worden gedaan op mensen van buiten, het probleem zich vooral zal gaan voordoen voor lager opgeleide werknemers en juist daarvoor oplossingen moeten worden gevonden.

Zeist 2030 energieneutraal / HoutEnergieStation
politiek café 1De lijsttrekkers verwierpen bijna unaniem het plan om in Zeist een HoutEnergieStation (HES) op te richten. De argumenten zijn overwegend dat het benodigde hout niet in de omgeving voorradig is maar van ver moet worden geïmporteerd, waardoor het paard achter de wagen zou worden gespannen. GL hamert erop dat houtverbranding de uitstoot van CO2 en fijnstof alleen maar versnelt. Alleen SN wil nog serieus kijken naar alle plussen en minnen. Er kunnen hiermee immers 1.400 tot 1.500 Vollenhoven flats van energie worden voorzien. Waarom komt er wel een HES in Utrecht?
D66 heeft inmiddels vastgesteld dat het noodzakelijk draagvlak voor een HES in Zeist ontbreekt. NDZ wijst op de noodzaak van filters voor de eigen open haard. De CU/SGP trekt de discussie breder en zegt dat bijvoorbeeld de maximumsnelheid op de A28 bij Zeist van 130 naar 100 km terug zou moeten. Ook de VVD, die zich hiermee keert tegen het landelijk beleid, wil op dit punt samenwerken met omwonenden en hun vereniging(en) om de maximumsnelheid terug te brengen.
Het CDA wil verder kijken dan Zeist alleen omdat we nu eenmaal niet op een eiland zitten.
De vraag wordt gesteld of wij er wel naar moeten streven op ons eigen grondgebied energieneutraal te zijn. Partijen geven aan het streven naar duurzaamheid te ondersteunen en mogelijkheden te zien, maar vinden dat de stappen daarvoor realistisch moeten zijn (CDA, D66). Daarom geen windmolens in B&D, en de elders te plaatsen zonnepanelen (die vanwege de bomen in B&D te weinig zouden renderen) zouden, volgens een suggestie vanuit de zaal, door investeerders vanuit de buurt kunnen worden gefinancierd.
Gezegd wordt dat een duidelijke marsroute om de gestelde doelen te behalen nog ontbreekt. Door de VVD en D66 wordt gewezen op de enthousiaste samenwerking binnen Samen Duurzaam Zeist van inwoners, ondernemers en de gemeente.

Burgerparticipatie/wijkbudget
Niet onverwacht zeggen alle partijen zich hiervoor in te zetten, inclusief een budget dat door B&D naar eigen inzicht kan worden aangewend. Hiervoor is een wijkvisie nodig naar voorbeeld van de Brede Milieuvisie (D66) welke visie uiteindelijk door de gemeente wordt vastgesteld (SP), moeten er wel duidelijke spelregels komen (CDA), moet aandacht worden besteed aan de representativiteit (PvdA) en zouden in B&D ook de 40-minners betrokken moeten worden (D66).
Overigens blijkt de praktijk nog steeds weerbarstig: zonder enig overleg met omwonenden, onze vereniging of de tennisvereniging heeft de gemeente op die plek langs de Dennenweg een parkeerverbod ingesteld. Wethouder Luca stelt alsnog voor gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.