Home  Sociëteit  Agenda  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
U kunt zich niet meer aanmelden voor dit evenement.
6 apr woensdag • 2022

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Aan alle leden,

Het bestuur van de Vereniging Bosch & Duin e.o. nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 6 april a.s. Deze vindt plaats in het clubhuis van tennisvereniging Bosch en Duin, Dennenweg 6, Bosch en Duin.

Aanvang 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

Agenda

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2021

4. Jaarverslag 2021, in het bijzonder:
* Verslag Sociëteitscommissie
* Verslag commissie Ruimtelijke Ordening
* Verslag commissie Verkeer
* Verslag commissie Communicatie
* Verslag Jeugdcommissie
* Verslag Veiligheid

5. Financiën
* Financieel jaarverslag 2021 en toelichting penningmeester
* Verslag kascommissie
* Goedkeuring en decharge bestuur
* Benoeming kascommissie
* Vaststelling begroting 2022

6. Bestuur

* Benoeming Jeanette den Hertog

* Rooster van aftreden

7. Actualisering Wijkvisie Bosch en Duin 2020 - zie onze website: https://www.verenigingboschenduin.nl/over-ons/wijkvisie-bosch-en-duin-e-o-2020

Wij hebben uw input dringend nodig om onze wijkvisie te actualiseren en verder aan te scherpen voor het lopende debat met de gemeente en provincie in navolging op ons pittig Politiek Café van 8 maart jongstleden!

8. Rondvraag en sluiting

U kunt een kopie van het jaarverslag en de notulen opvragen bij de secretaris,
tel. 06 24646698 of e-mail: boschenduinsecretaris@gmx.com

Wij hopen u op woensdag 6 april te mogen begroeten.

Namens het bestuur

Met vriendelijke groet,
Harm-Jan Buunk
Secretaris Vereniging Bosch en Duin