Home  Sociëteit  Agenda  Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
10 apr woensdag • 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

woensdag 10 april

Aan alle leden,

Het bestuur van de Vereniging Bosch & Duin e.o. nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 10 april a.s. Deze vindt plaats in het clubhuis van tennisvereniging Bosch en Duin, Dennenweg 6, Bosch en Duin.

Aanvang 20:00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur.

AgendaVoorzittershamer

1. Opening door de voorzitter

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 11 april 2018

4. Jaarverslag 2018, in het bijzonder:

 • Verslag Sociëteit
 • Verslag Ruimtelijke Ordening
 • Verslag Verkeer
 • Verslag Communicatie
 • Verslag Veiligheid

5. Financiën

 • Financieel jaarverslag 2018 en toelichting penningmeester
 • Verslag kascommissie
 • Goedkeuring en decharge bestuur
 • Benoeming kascommissie
 • Vaststelling begroting 2019

6. Bestuur

 • Herbenoeming Ineke van Offeren
 • Benoeming Willem van der Hoek en Marc Wingens
 • Rooster van aftreden

7. Rondvraag en sluiting

U kunt een kopie van het jaarverslag en de notulen opvragen bij de secretaris, tel. 06 24646698 of e-mail: secretaris@verenigingboschenduin.nl

Wij ontmoeten u graag op woensdag 10 april.

Namens het bestuur met vriendelijke groet,

Harm-Jan Buunk

Secretaris