Home  Ruimtelijke ordening  Woonvisie

Woonvisie

Woonvisie 2013 - 2015

De vernieuwde Woonvisie van de gemeente Zeist is op 14 mei 2013 door de gemeenteraad vastgesteld.
De Woonvisie is het resultaat van een interactief proces, waaraan de vereniging in de allerlaatste fase medewerking heeft verleend door het indienen van een schriftelijke reactie en een bijdrage tijdens de hierover gehouden Ronde Tafel. De Woonvisie beslaat - vanwege de sterk veranderde situatie op de woningmarkt en de onzekere toekomstverwachtingen ons inziens terecht - een relatief korte periode.
De vereniging bepleit dat kort na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 en het aantreden van een nieuw college van B&W een nieuwe Woonvisie zal worden opgesteld, waarbij de Structuurvisie 2020 en een aantal belangrijke bouwstenen van de Woonvisie 2013 - 2015 leidend zullen zijn.

Schriftelijke reactie concept Woonvisie 2013 - 2015
Bijdrage Ronde Tafel d.d. 11 april 2013