Home  Ruimtelijke ordening  Laatste ontwikkelingen

Laatste ontwikkelingen

Rode Contour van de baan

kaart rode contourenIn de herijking 2016 van de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2018 (PRS) en de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 (PRV) bleek het zuidelijk deel van Bosch en Duin binnen de rode contour gebracht te worden. Al snel bleek dat dit enkel was gedaan op verzoek van de gemeente Zeist.
Namens de Vereniging Bosch en Duin e.o. is tegen dit voornemen, waardoor binnen deze verstedelijkte gebieden concentratie van woningbouw mogelijk zou worden, actie ondernomen. Om te beginnen is bij de provincie een zogeheten Zienswijze ingediend, daarna is contact opgenomen met B&W en de gemeenteraad van Zeist.

Een en ander heeft ertoe geleid dat de gemeenteraad op 6 december 20156 unaniem een motie heeft aangenomen waarin Provinciale Staten werden opgeroepen de rode contour bij Bosch en Duin te schrappen. Bij amendement heeft Provinciale Staten op 12 december besloten aan deze oproep gehoor te geven, waardoor de rode contour voor Bosch en Duin van de baan is.

De documenten die tot dit dossier behoren vindt u via onderstaande links:
Zienswijze Vereniging Bosch en Duin e.o. op herijking PRS en PRV
16-11.14 Oproep aan gemeenteraad Zeist
16-11.18 Aan commissieleden Ruimte, Groen en Water
16-11.24 Van B&W
16-11.28 Aan B&W
16-11.28 Brief 5 organisaties aan raad over rode contouren 2016 11 28-2
16-12.12 Amendement PS structuurvsie
5F-motie rode contour Bosch en Duin

Verkoop van De Kuip en Boschlust

Accolade Zorggroep - met De Wijngaard een belangrijke zorginstelling in onze buurt - heeft bij brief d.d. 30 juni 2015 buurtgenoten wonende aan de Dennenweg, Duinweg, Taxuslaan, Larikslaan en Sparrrenlaan, uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de toekomst van het perceel Dennenweg 2 in Bosch en Duin. Een tiental buurtgenoten is op deze uitnodiging ingegaan.

Tijdens de beenkomst bleek het om niets minder te gaan dan sluiting van De Kuip, waarvan de bewoners verhuizen naar een nieuwbouwproject in Amersfoort-Vathorst. De Kuip en het daarbij behorende dagactiviteitencentrum Boschlust zullen worden verkocht. Voor de verkoop van deze gebouwen en ruim 13.000 m2 is een tender uitgeschreven.

De vereniging vervult een coördinerende rol in het contact tussen bewoners en Accolade Zorggroep hierover. De schriftelijke uitwisselingen zijn te vinden in onderstaande links:
Header_deKuip15-10.05 Aan Accolade Zorggroep.pdf
RE Verkooptender De Kuip en Boschlust (296 kB).msg
16-01.14 Aan Accolade Zorggroep.pdf
16-01.28 Reactie van Accolade Zorggroep
Reactie op brief Accolade Zorggroep van 28-01-2016
Verkoop Kuip/Boschlust uw brief d.d. 28-01-2016
emailwisseling Accolade Zorggroep en Vereniging B&D 12, 13 en 15 feb 2016

Hart van de Heuvelrug

Het programma Hart van de Heuvelrug loopt in 2014 af. De raamovereenkomst uit 2004 tussen de 17 partijen heeft namelijk een looptijd van 10 jaar. Niet alle projecten konden worden uitgevoerd. Er resteren nog 3 groene projecten en de ontwikkeling op de woning- en vastgoedmarkt heeft in de afgelopen jaren bij de rode projecten geleid tot ernstige vertraging en tot omvangrijke neerwaartse bijstelling van de geraamde opbrengsten. De provincie Utrecht en de gemeenten Zeist en Soest willen het project met z'n drieën voortzetten en hebben hiervoor een zogeheten 'Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013' opgesteld. Tijdens de hiervoor op 31 oktober jl. georganiseerde Ronde Tafel is namens de vereniging hierover ingesproken.

Afsprakenkader 31.10.2013 - Bijdrage van de Vereniging
Afsprakenkader verdere samenwerking Hart van de Heuvelrug 2013
Raadsvoorstel
Verslag en advies van de financiële commissie Hart van de Heuvelrug 29 oktober 2013

Structuurvisie Zeist

4 november 2010 - Inbreng Vereniging Bosch en Duin e.o. tijdens Ronde Tafel
Stuctuurvisie Gemeente Zeist 2020 - Volledig document

Structuurvisie Gemeente Zeist 2020 - Samenvatting

Ontwikkelingsperspectief 2030 Gemeente Zeist - Samenvatting

Voormalig Vliegbasis Soesterberg

8 maart 2013 - Brief buurtschappen over (her)inrichting van de vliegbasis Soesterberg met het nieuw te realiseren militaire museum
8 maart 2013 - Bijlage Vliegbasis EHS corridors
Artikel Algemeen Dagblad 26 november 2011 - "Huizen op vliegbasis als melkkoe"

5 oktober 2010 - Inspraak Ronde Tafel

Vliegbasis open haar hekken

Boekje Vliegbasis Soesterberg

Wallaardt Sacré

Wallaardt Sacré Mission Statement 31 juli 2014