Home  Ruimtelijke ordening  Bestemmingsplan

Bestemmingsplan

Reparatie bestemmingsplan Den Dolder-Zuid, Bosch en Duin en Huis ter Heide-Noord

Het ontwerpbestemmingsplan “Reparatieherziening Den Dolder-Zuid, Bosch en Duin en Huis ter Heide-Noord” heeft op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet Ruimtelijke Ordening van 20 juni t/m 31 juli 2013 ter inzage gelegen. In de periode zijn twee zienswijzen ingediend, waaronder een van de Vereniging Bosch en Duin en Omstreken.

Aanleiding voor deze reparatieherziening was het beroep dat door drie partijen was ingesteld bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan Den Dolder-Zuid, Bosch en Duin en Huis ter Heide-Noord dat op 17 april 2012 was vastgesteld door de gemeenteraad van Zeist. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 3 april 2013 uitspraak gedaan over deze beroepen. Hoewel de meeste aangevoerde gronden door de Raad van State niet zijn gehonoreerd is de formulering van een uitzonderingsbepaling op de aanlegvergunningplicht in de bestemming ‘Waarde - Cultuurhistorie - 2’ door de Afdeling bestuursrechtspraak vernietigd. Het bestemmingsplan diende dus te worden gerepareerd.

In de reparatieherziening worden het door de Afdeling bestuursrechtspraak vernietigde onderdeel en de omissies gerepareerd. Daarnaast zijn na de vaststelling van het plan nog een aantal omissies naar boven gekomen, waartegen geen beroep was ingesteld, maar die wel reparatie behoeven. De gemeente heeft gemeend in de herziening de volgende onderdelen te moeten repareren:

1. Dolderseweg 49 t/m 59 (aantal woningen);
2. Vliegfunnels zweefvliegtuigen op Vliegbasis Soesterberg.
3. Artikel 29, lid 1, van de regels.
4. Artikel 29, lid 2, onder f van de regels (reparatie ABRS).
5. Artikel 29, lid 3, onder a van de regels.
6. Artikel 16, lid 2, onder 2 van de regels (situering bijbehorende bouwwerken bij de woning in ‘Wonen-1’).

De integrale tekst van onze zienswijze treft u hier aan.

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen heeft de gemeente zijn Nota van Zienswijzen en Vooroverleg uitgebracht waarin de zienswijzen zijn samengevat, inhoudelijk beoordeeld en van een gemeentelijke reactie voorzien. Wij hebben tijdens de Ronde Tafel op donderdag 31 oktober j.l. hierover ingesproken. Doel van de Ronde Tafel is informatie te vergaren. In de Ronde Tafel wordt door de raadsleden nog geen standpunt ingenomen m.b.t. het desbetreffende raadsvoorstel.

De desbetreffende tekst van onze bijdrage is hier te downloaden.

De gemeenteraad heeft het ontwerp-bestemmingsplan inclusief de Nota van Zienswijzen (waarin de instelling van de vliegfunnels onveranderd is opgenomen) op 19 november 2013 unaniem vastgesteld.